Grundstadgar


för det Fria Sällskapen Länkarna i Handen

§1 Ändamål
De Fria Sällskapen Länkarna i Sverige har till ändamål att hjälpa människor med alkohol och annat drogberoende att leva ett nyktert, drogfritt och meningsfullt liv. Om de själva vill.

§2 Arbetssätt
Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig på Länk- röresens ideella och moraliska program – De Sju Punkterna – på medlemmarnas egna erfarenheter och på Länkgemenskap.

§3 Åsiktsfrihet
Sällskapet Länkarna står helt fria från inflytande av politiska partier, religiösa samfund, nykterhetsorgani- sationer och myndigheter.§4 Insyn
Statliga och kommunala myndigheter får ej, även om anslag beviljas, erhålla insyn i Sällskapens verksamhet i annat än rörande förvaltning av anslag och allmänna medel.

§5 Medlemskap
Medlemskap i Sällskapet Länkarna kan erhållas av alkohol och andra drogberoende om de själva så önskar.
Mom. 1 Medlem bör ej vara medlem i organisation som kräver nykterhetslöfte.
Mom. 2 Medlemsavgiftens storlek beslutas lokalt på årsmöte.
Mom. 3 Medlemsbok, medlemsnålar och ev. andra utmärkelser utdelas enligt lokalt
beslutade tidsintervaller.

§6 Stödjande medlemskap
Som stödjande medlem räknas medberoende, anhörig och närstående person eller företag och privatpersoner som önskar stödja verksamheten ekonomiskt och/eller praktiskt.

§7 Övergång till annat sällskap
Medlem som önskar övergå till annat sällskap, skall vid övergången kunna uppvisa klar medlemsbok samt ha övergången styrkt av styrelsen i det tidigare sällskapet.

§8 Förlust av medlemskap
Medlem som brutit mot Sällskapets stadgar, lokala regler och föreskrifter eller agerat på ett sätt som skadat sällskapet och länkrörelsen, kan uteslutas efter att beslut tagits vid ett protokollfört medlemsmöte. Medlem kan dock efter ansökan och styrelsens prövning erhålla nytt medlemskap.

§9 Mötesverksamhet
Mom. 1 Gemenskapsmöten av ideellt innehåll bör hållas minst en gång i veckan för
samtliga medlemmar på bestämd dag.
Mom. 2 Protokollförda föreningsmöten bör hållas varje månad.
Mom. 3 Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

§10 Rösträtt och valbarhet
Röstberättigad och valbar är varje medlem, som de senaste sex månaderna avhållit sig från alkohol och andra droger samt aktivt deltagit i länkarnas gemenskap.
Mom. 1 Rösträtt med fullmakt är ej giltigt.
Mom. 2 Medlem som efter återfall avhållit sig från alkohol och andra droger i minst två
månader.
Mom. 3 Stödjande medlemmar har ej rösträtt.
Sällskap med fåtal medlemmar kan vid kandidatbrist ge rösträtt och valbarhet till medlemmar med kortare tids nykterhet.

§11 Valberedning
Valberedningen väljs på årsmötet och bör bestå av personer med god kännedom om sällskapet och dess medlemmar.

§12 Styrelse Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av minst tre personer: ordförande, sekreterare och kassör. Dessa väljs växelvis på två år och eventuellt övriga styrelsemedlemmar på ett år i sänder. Styrelsen är fullt beslutsmässig om minst tre ledamöter är fullt ense.
Består styrelsen av fler ledamöter måste mer än hälften vara fullt ense.
Eventuella fyllnadsval under arbetsåret kan ske vid protokollfört föreningsmöte.
Styrelsemedlem som återfaller i missbruk återfår ej automatiskt sitt styrelseuppdrag efter två månaders nykterhet.

§13 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall tillvarata Sällskapets intressen och representera detsamma utåt, ansvara för Sällskapets angelägenheter och ekonomi, förbereda möten samt verkställa fattade beslut.
Som firmatecknare är ordföranden, kassör och sekreterare, två i förening.
Styrelsen skall i sitt arbete följa Sällskapen Länkarnas stadgar och idéprogrammet De Sju Punkterna.
Styrelsemöte bör hållas en gång per månad.

§14 Räkenskaper och revision
Sällskapets räkenskaper omfattar kalenderår och skall granskas av två vid årsmötet valda revisorer. Till deras förfogande skall ställas erforderligt material och Revisions-berättelse skall vara styrelsen tillhanda i god tid före årsmötet.

§15 Upplösning av sällskap
Förslag som avser Sällskapets upplösning kan endast bifallas om det stöds av minst 75% av Sällskapets medlemmar.
Beslut om upplösning av Sällskapet skall tas vid två på varandra följande protokollförda möten. Vid upplösning av Sällskapet skall dess eventuella tillgångar fonderas i det länkråd som Sällskapet tillhört, för att fördelas vi eventuell omstart/nystart av Sällskap inom rådet.

§16 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut som fattas vid två på varandra följande Riksträffar. För att ändring skall kunna ske måste beslutet bifallas av minst ¾ av närvarande ombud.
Förslag till ändring av stadgarna kan endast väckas som motion från Sällskapets Länkråd.